Zespół Szkół w Piotrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony zspiotrow.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: Wyłączenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Szkudlarek, zs_piotrow@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 769 51 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Szkoła podstawowa: Wejście główne /do budynku dawnego gimnazjum/ jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Każda osoba z zewnątrz musi (przed wejściem do szkoły) pozostawić u pracownika obsługi następujące dane: data, godz. wejścia, imię i nazwisko, do kogo, godz. wyjścia, nr telefonu kontaktowego.
  Przedszkole Piotrów: Wejście główne jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Każda osoba z zewnątrz musi (przed wejściem do przedszkola) pozostawić u pracownika obsługi następujące dane: data, godz. wejścia, imię i nazwisko, do kogo, godz. wyjścia, nr telefonu kontaktowego.
  Przedszkole Jastrzębniki: Wejście główne jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Każda osoba z zewnątrz musi (przed wejściem do przedszkola) pozostawić u pracownika obsługi następujące dane: data, godz. wejścia, imię i nazwisko, do kogo, godz. wyjścia, nr telefonu kontaktowego.
 2. Szkoła podstawowa: Dla osób na wózkach, korytarze i pomieszczenia są dostępne na parterze. W budynku nie ma wind. Pomieszczenia biurowe są ulokowane na 1 piętrze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w pobliżu sali gimnastycznej. Przy drzwiach wejściowych, do budynku szkoły podstawowej, znajduje się dzwonek.
  Przedszkole Piotrów: Korytarze i pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach. Budynek jest jednokondygnacyjny wewnątrz brak schodów i windy. Przy drzwiach wejściowych, po ich lewej stronie znajduje się domofon. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w pobliżu wejścia do kuchni.
  Przedszkole Jastrzębniki: Dla osób na wózkach, korytarze i pomieszczenia są dostępne na parterze. Przy drzwiach wejściowych do przedszkola znajduje się dzwonek. W budynku nie ma wind. Przedszkole, pomieszczenie biurowe oraz toalety są usytuowane na parterze. Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 3. Szkoła podstawowa: Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika - dane kontaktowe: 62 769 51 91, email: zs_piotrow@poczta.onet.pl
  Przedszkole Piotrów: W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej /dotykowej /głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika - dane kontaktowe: tel. 62 751 20 95, email: pps_piotrow@ onet.pl
  Przedszkole Jastrzębniki: Obok budynku usytuowany jest parking, który nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika - dane kontaktowe: 62 751 25 15, email: spjastrzebniki@wp.pl. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących Brak jest informacji wizualnej /dotykowej /głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika - dane kontaktowe: tel. 62 75 125 15, email: spjastrzebniki@wp.pl
 4. Szkoła podstawowa: Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika - dane kontaktowe: 62 769 51 91, email: zs_piotrow@poczta.onet.pl
  Przedszkole Piotrów: Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  Przedszkole Jastrzębniki: Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika - dane kontaktowe: 62 751 25 15, email: spjastrzebniki@wp.pl
 5. 5. Szkoła podstawowa: Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, jednak, ze względu na uczniów, prosimy o wcześniejszy kontakt: tel. 62 769 51 91, email: zs_piotrow@poczta.onet.pl
  Przedszkole Piotrów: Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, jednak, ze względu na dzieci, prosimy o wcześniejszy kontakt: tel. 62 769 51 91, email: zs_piotrow@poczta.onet.pl
  Przedszkole Jastrzębniki: Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, jednak, ze względu na dzieci, prosimy o wcześniejszy kontakt: tel. 62 751 25 15, email: spjastrzebniki@wp.pl
 6. Szkoła podstawowa: W budynku jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, po zawiadomieniu o takiej potrzebie, tel. 62 769 51 91, email: zs_piotrow@poczta.onet.pl
  Przedszkole Piotrów: W budynku jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, po zawiadomieniu o takiej potrzebie, kontakt: tel. 62 751 20 95, email: pps_piotrow@onet.pl
  Przedszkole Jastrzębniki: W budynku jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, po zawiadomieniu o takiej potrzebie, tel. 62 751 25 15, email: spjastrzebniki@wp.pl

Aplikacje mobilne

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.