Kalendarz roku szkolnego 2019/20

1 Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 2 września 2019r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2019r.
3 Ferie zimowe 27 stycznia-9 lutego 2020r.
4 Rekolekcje wielkopostne Kwiecień 2020r.
5 Egzamin ósmoklasisty: – język polski
– matematyka

– język obcy nowożytny
1. język polski 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) godz. 9:00-11:00 (120 minut do 180) 2. matematyka 22 kwietnia 2020 r.( środa) godz. 9:00-11:40 (100 minut do 150) 3. język angielski 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) godz. 9:00-10:30 (90 minut do 135)
6 Wiosenna przerwa świąteczna 9.04-14.04.2020r.
7 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26.06.2020r.
8 Ferie letnie 27.06.2020r. do 31.08.2020r.
9 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) 02.01.2020 r.
03.01.2020 r.
21.04.2020 r.
22.04.2020 r.
23.04.2020 r.
12.06.2020 r.
22.06.2020 r.
23.06.2020 r.

Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej w roku szkolnym 2019/20

Terminy klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2019/20

  • I okres: 1 września 2019 r. – 31 stycznia 2020 r.
  • Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i nagannej ocenie zachowania w I okresiedo 20 grudnia 2019 r.
  • Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej ocenie zachowania do 8 stycznia 2020 r.
  • Klasyfikacyjne śródroczne zebranie rady pedagogicznej 22 stycznia 2020 r.

Terminy klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2019/20

  • II okres:   1 lutego 2020 r. – 26 czerwca 2020 r.
  • Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i nagannej ocenia zachowania w II okresie do 20 maja 2020 r.
  • Informacja o przewidywanych ocenach rocznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz  przewidywanej ocenie zachowania  3 czerwca 2020 r.
  • Klasyfikacyjne roczne zebranie rady pedagogicznej – 17czerwca 2020 r.

WAŻNE DATY I TERMINY I OKRES 2019/2020

Lp. Data Godzina Tematyka
1 18.09.2019 17:00 Zebrania z rodzicami
2 Październik
2019

Ślubowanie klas I
3 27.11.2019 17:00 Zebrania z rodzicami
4 18.12.2019
Ostateczny termin informowania rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
na I okres 2019/2020
5 20.12.2019
Wigilia szkolna
6 08.01.2020
Ostateczny termin informowania rodziców o przewidywanych ocenach na
I okres 2019/2020
7 12.02.2020
17:00
Zebrania z rodzicami: 1-6 SP 6-8 SP
8 27.02.2020 17:00 Zebrania wychowawców klas VIII – zapoznanie z instrukcją ucznia przystępującego do egzaminu
ósmoklasisty

Close Menu